“Strong like a lion”

Weinig tijd om te sporten?

Plan je eigen agenda. 1x 20 minuten per week. Gegarandeerd resultaat.

Ja, ik wil een gratis proeftraining

Betaalbare personal training?

Al vanaf €49,95 per 4 weken. Train 1 op 1 of met meer in één van onze Boutiqs.

Ja, ik wil een gratis proeftraining

Full body training zonder omkleden?

Train in een gekoelde ruimte. Ervaar een revolutionaire methode die 46% effectiever is dan traditionele fitness.

Ja, ik wil een gratis proeftraining

Zoekresultaten

   Algemene Voorwaarden

   Fit Boutiqs Algemene Voorwaarden – mei 2019

   Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst gesloten met Fit Boutiqs Holding B.V., gevestigd te Amstelveen aan de Prinses Margrietlaan 7 (1182 BG), KVK:6790824 (“Fit Boutiqs“).

   1. Definities 

   Bedrijfslidmaatschap: Overeenkomst gesloten tussen een (rechts-)persoon handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf ten gunste van één of meerdere (natuurlijke) personen. Flex Periode: direct na het einde van de Overeenkomst ingaande periode (waarbinnen onder de voorwaarden van de Overeenkomst gratis kan worden getraind) van: (i) 4 weken ingeval van een lidmaatschap van 52 Perioden, (ii) 2 weken ingeval van een lidmaatschap van 26 Perioden en (iii) 1 week ingeval van een lidmaatschap van 13 Perioden.

   Lid: persoon die een Overeenkomst sluit met Fit Boutiqs (danwel ten gunste waarvan een Bedrijfslidmaatschap geldt). Periode: 1 (één) week. Overeenkomst: Bedrijfslidmaatschap of een overeenkomt gesloten tussen Fit Boutiqs en Lid, inclusief prijslijst, privacy policy en SEPA-machtiging waar deze Algemene Voorwaarden deel van uitmaken.

   1. Duur lidmaatschap 2.1. De Overeenkomst en het lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar. Het lidmaatschap gaat in op de datum van ondertekening van de Overeenkomst door Lid voor de duur van het aantal Perioden zoals aangegeven in de Overeenkomst.

   2.2. Na afloop van het aantal Perioden zoals aangegeven in de Overeenkomst wordt de Overeenkomst steeds met 4 Perioden verlengd. De Overeenkomst kan dan worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 4 Perioden. Indien de Overeenkomst een initiële duur van meer dan 12 maanden heeft, kan het Lid de Overeenkomst na afloop van 12 maanden beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 4 Perioden, waarbij het Lid de Overeenkomst kan opzeggen op dezelfde wijze waarop het Lid deze is aangegaan.

   2.3. In afwijking van het bepaalde in artikel 2.2 geldt dat een Bedrijfslidmaatschap wordt aangegaan voor een periode van zoals opgenomen in de Overeenkomst. Na afloop van deze periode wordt het Bedrijfslidmaatschap steeds voor dezelfde periode verlengd. Het Bedrijfslidmaatschap moet minimaal vier Perioden voor het aflopen van de lopende periode schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van de overeengekomen opzegtermijn. Indien er geen specifieke opzegtermijn is overeengekomen, is de opzegtermijn twaalf Perioden.

   2.4. In overleg en met schriftelijke instemming van Fit Boutiqs kan het lidmaatschap tijdelijk worden opgeschort wegens klemmende redenen zoals langdurige ziekte, zwangerschap etc. De Overeenkomst wordt dan verlengd met de duur van de opschorting.

   2.5. Gedurende de vier Perioden kan een Lid de Overeenkomst opzeggen op dezelfde wijze als de Overeenkomst is aangegaan. Deze eerste 4 Perioden zijn dan volledig verschuldigd. Behoudens inschrijfgeld worden de overige reeds betaalde Periode bedragen gerestitueerd.

   2.6. Een Lid mag gedurende de Overeenkomst trainingen volgen op alle Fit Boutiqs studio’s. Fit Boutiqs studio’s kunnen van locatie wijzigen gedurende de Overeenkomst.

   2.7. Fit Boutiqs is bevoegd de openingstijden van een Fit Boutiqs studio tijdelijk of blijvend te wijzigen.

   1. Wijziging vorm lidmaatschap 3.1. Het Lid kan de vorm van het lidmaatschap altijd wijzigen van Fundamental8 naar Combi Fundamental8 + Definition8 of van een minderpersoons naar een meerpersoonssamenstelling (mono naar duo, duo naar trio en van trio naar kwartet).
   2. Annulering training 4.1. Trainingen kunnen tot uiterlijk 24 uur van tevoren worden verzet of geannuleerd in overleg met de Fit Boutiqs trainer of de customer service.

   4.2. Gemiste trainingen kunnen, indien in overeenstemming met artikel 4.1 is afgemeld, worden ingehaald gedurende de duur van de Overeenkomst en de Flex Periode. De Flex Periode is niet inwisselbaar. Ingeval van een training met een meerpersoonssamenstelling wordt een training niet als gemist aangemerkt indien tenminste 1 persoon de training heeft gevolgd of zich niet in overeenstemming met artikel 4.1 heeft afgemeld.

   1. Resultaatgarantie 5.1. Ingeval van een Overeenkomst met een initiële duur van tenminste 52 Perioden garandeert Fit Boutiqs het Lid progressie in kracht (gemeten op de voor de trainingen gebruikte apparatuur) over de gemiddelde waarden van alle oefeningen over de periode vanaf de start tot en met het einde van de 52 Perioden. Indien er geen sprake is van progressie en tenminste 95% van de trainingen in de Perioden is gevolgd, betaalt Fit Boutiqs de betaalde Perioden vergoedingen terug. Het voorgaande geldt niet indien de verschuldigde vergoedingen niet volledig zijn voldaan of het gebrek aan progressie niet aan Fit Boutiqs is te wijten, zoals ingeval van blessures, aandoeningen, ziektes, zwangerschap of andere vormen van training beperkende aard aan de zijde van het Lid.

   Fit Boutiqs Algemene Voorwaarden – mei 2019

   1. Prijzen en Betaling 6.1. De door het Lid verschuldigde vergoedingen zijn opgenomen in de prijslijst geldend ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst.

   6.2. Fit Boutiqs behoudt zich het recht voor om haar prijzen te wijzigen. Het Lid wordt hiervan tenminste 4 Perioden van tevoren van in kennis gesteld. Indien de prijswijziging van kracht wordt gedurende de eerste 3 maanden van de Overeenkomst, heeft Lid het recht om de Overeenkomst te ontbinden tenzij de wijziging voortvloeit uit gewijzigde wet- of regelgeving.

   6.3. Betaling van aan Fit Boutiqs verschuldigde bedragen vindt per Periode, of voor meerdere Perioden, plaats door vooruitbetaling middels doorlopende SEPA-machtiging, pinbetaling, creditcardbetaling of een (verzamel) factuur. Indien een aan Fit Boutiqs verschuldigd bedrag niet tijdig of volledig wordt voldaan, zijn de overige verschuldigde bedragen direct volledig opeisbaar. Fit Boutiqs heeft dan het recht haar diensten op te schorten en/of stop te zetten en haar vorderingen ter incasso uit handen te geven waarbij de bijkomende kosten op het Lid worden verhaald, inclusief juridische kosten.

   6.4. Indien het Lid meerdere Perioden vooruitbetaalt, ontvangt het betreffende Lid een niet-inwisselbare bonus in de vorm van extra weken training. Vooruitbetaling van: (i) 104 Perioden geeft recht op 12 Perioden extra training, (ii) 52 Perioden geeft recht op 4 Perioden extra training, (iii) 26 Perioden geeft recht op 2 Perioden extra training en (iv) 13 Perioden geeft recht op 1 Periode extra training. Deze extra Periode(n) training vinden gedurende de Flex Periode plaats.

   6.5. Veranderingen in de persoonlijke situatie van een Lid, (onder andere adres- of bankgegevens) dienen te worden medegedeeld via service@fitboutiqs.com. Wanneer Fit Boutiqs kosten moet maken om de nieuwe gegevens te achterhalen, kunnen de daarmee samenhangende kosten in rekening worden gebracht aan het Lid.

   1. Aansprakelijkheid 7.1. Behoudens voorzover aansprakelijkheid van Fit Boutiqs niet mag worden uitgesloten of beperkt, geldt dat: (i) gebruik van apparatuur, het volgen van een training en/of activiteiten van welke aard ook, van of bij Fit Boutiqs, voor eigen risico van het Lid is; (ii) Fit Boutiqs en haar personeel en hulppersonen niet aansprakelijk zijn voor schade als gevolg van ongeval of letsel of schade, verlies of diefstal van eigendommen. Enige aansprakelijkheid van Fit Boutiqs, uit welke hoofde dan ook ontstaan, is beperkt tot het totaal van de uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigde vergoeding. Wanneer de Overeenkomst een duur van meer dan 6 maanden heeft, wordt de vergoeding berekend over maximaal 6 maanden.
   2. Huisregels, klachten en toepasselijk recht 8.1. Lid dient zich op de hoogte te stellen van de alsdan op de locatie(s) van Fit Boutiqs geldende huisregels en zich daaraan te houden.

   8.2. Bij herhaaldelijke schending van de huisregels (of ander onaanvaardbaar gedrag) is Fit Boutiqs gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden. Bij ontbinding van de Overeenkomst door Fit Boutiqs zijn alle verschuldigde bedragen direct volledig opeisbaar.

   8.3. In geval van klachten met betrekking tot de (uitvoering van de) Overeenkomst, kan Lid zich wenden tot de trainer(s) of een e-mail sturen naar service@fitboutiqs.com met vermelding en omschrijving van de klacht.

   8.4. Indien één of meer bepalingen van de Overeenkomst nietig blijken te zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van de Overeenkomst zoveel mogelijk onverkort van kracht.

   8.5. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

   PRIVACY POLICY

   Fit Boutiqs Privacy Policy – oktober 2017

   Deze Privacy Policy is van toepassing op de Overeenkomst gesloten met Fit Boutiqs Holding B.V., gevestigd te Amstelveen aan de Prinses Margrietlaan 7 (1182 BG), KVK:6790824 (“Fit Boutiqs“).

   1. Algemeen 1.1 Fit Boutiqs is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en hecht veel waarde aan de vertrouwelijkheid hiervan. Daarom hebben wij van de bescherming van uw persoonsgegevens een prioriteit gemaakt. Fit Boutiqs gaat zorgvuldig om met uw gegevens en zorgt ervoor dat elke verwerking voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

   1.2 In deze privacyverklaring geven wij een overzicht van het soort persoonsgegevens dat wij verzamelen, het doel waarvoor wij deze gebruiken en hoe wij met uw gegevens omgaan.

   1. Persoonsgegevens en doeleinden van verwerking 2.1 In veel gevallen bent u vrij om uw persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Echter, wanneer u noodzakelijke gegevens niet aan ons verstrekt kunt u mogelijk niet of niet volledig gebruikmaken van onze diensten. Hiernavolgend leggen wij uit welke gegevens wij verzamelen en hoe wij deze verwerken.

   2.2 Uitvoering sportlidmaatschap

   Fit Boutiqs verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens ten behoeve van de registratie en tenuitvoerlegging van uw lidmaatschap bij Fit Boutiqs. Uw persoonsgegevens worden verwerkt om u de diensten te kunnen leveren die u van ons verlangt en voor de administratie van uw lidmaatschap.

   In het kader hiervan kunnen wij bij uw inschrijving de volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

   • NAW-gegevens;
   • E-mailadres;
   • Telefoonnummer;
   • Geboortedatum;
   • Betaalgegevens.

   De persoonsgegevens die worden verzameld en verwerkt op basis van deze paragraaf (2.2) worden verwerkt op grond van een van de volgende grondslagen:

   • a) De uitvoering van uw overeenkomst met Fit Boutiqs;
   • b) Een wettelijke verplichting die op Fit Boutiqs rust;
   • c) Uw toestemming. 2.3 Marketingdoeleinden

   Daarnaast kan Fit Boutiqs uw contactgegevens (NAW, e-mailadres en telefoonnummer) gebruiken voor marketingdoeleinden. Fit Boutiqs kan u per post, per e-mail of anderszins informeren over producten, diensten of speciale acties van Fit Boutiqs die voor u interessant kunnen zijn.

   Uw persoonsgegevens die worden verwerkt op basis van deze paragraaf (2.3) worden verwerkt op grond van een van de volgende grondslagen:

   • a) Het gerechtvaardigd belang van Fit Boutiqs om bestaande leden op de hoogte te kunnen houden van nieuws of acties over haar producten of diensten;
   • b) Uw toestemming. 2.4 Verkoop / overdracht bedrijfsactiva
   • 5 Cameratoezicht

   Fit Boutiqs kan bovengenoemde persoonsgegevens doorgeven aan derden ingeval van verkoop of overdracht van de totaliteit of een gedeelte van ons bedrijf of activa (ook ingeval van reorganisatie, splitsing, ontbinding of vereffening).

   Uw persoonsgegevens die worden verwerkt op basis van deze paragraaf (2.4) worden in dat geval verwerkt op grond van het gerechtvaardigd belang van Fit Boutiqs om bedrijfsgerelateerde transacties te sluiten.

   Ook kan Fit Boutiqs uw persoonsgegevens verwerken door het gebruik van camerabeelden voor beveiligingsdoeleinden. Het cameratoezicht is openlijk en wordt aangegeven door middel van verwijzingen naar eventueel camaratoezicht in de studio’s om bezoekers en leden te informeren over het gebruik daarvan.

   Uw persoonsgegevens die worden verwerkt op basis van deze paragraaf (2.5) worden verwerkt op grond van het gerechtvaardigd belang van Fit Boutiqs om diefstal tegen te gaan en eigendommen, werknemers en haar leden te beschermen.

   1. Bewaartermijn 3.1 Fit Boutiqs bewaart voormelde persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de genoemde doeleinden. Dit betreft bijvoorbeeld de looptijd van uw lidmaatschap bij Fit Boutiqs. Daarnaast kunnen wij uw gegevens bewaren om u op de hoogte te houden van nieuws over onze producten, diensten of speciale acties totdat u heeft aangegeven dit niet langer te willen. Wij zullen uw persoonsgegevens hierna verwijderen, mits dit niet in strijd is met wettelijke of contractuele bewaartermijnen. Daarnaast geldt dat camerabeelden vier (4) weken na opname worden verwijderd, tenzij een langere bewaartermijn noodzakelijk is om incidenten af te handelen.

   Fit Boutiqs Privacy Policy – oktober 2017

   1. Ontvangers van uw persoonsgegevens 4.1 Alleen geautoriseerde werknemers van Fit Boutiqs hebben toegang tot uw persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is in het kader van de uitoefening van hun werkzaamheden bij Fit Boutiqs.

   4.2 Wij zullen de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt niet aan derden openbaar maken zonder uw uitdrukkelijk voorafgaande toestemming, tenzij dit noodzakelijk is voor de verwezelijking van doeleinden zoals omschreven onder paragraaf 2. Zo kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven aan toeleveranciers/dienstverleners voor de uitvoering van overeenkomsten die wij met u sluiten, bijvoorbeeld om betalingen te verwerken. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens aan publieke instanties openbaarmaken ter voldoening aan toepasselijke wettelijke verplichtingen.

   1. Uw rechten 5.1 Op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving heeft u verschillende rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens, waaronder:
   • Recht op inzage. Op uw verzoek zullen wij u kosteloos informatie verstrekken betreffende de persoonsgegevens die wij over u verwerken.
   • Recht op rectificatie. Op uw verzoek zullen wij uw persoonsgegevens corrigeren, aanvullen, blokkeren of verwijderen in het geval dat deze feitelijk onjuist, onvolledig of irrelevant zijn voor het doel of doelen van de verwerking, of wanneer deze verwerkt worden op enige andere wijze die inbreuk maakt op een wettelijke bepaling.
   • Intrekken van uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken voor toekomstige verwerking door ons van uw persoonsgegevens.
   • Recht van verzet. U heeft het recht u te verzetten tegen de verwerking van uw betreffende persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.

   Daarnaast is vanaf 25 mei 2018 het volgende van toepassing:

   • Recht op beperking. Indien van toepassing heeft u het recht van Fit Boutiqs de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen. Dit houdt in dat uw persoonsgegevens (tijdelijk) niet
   • verwerkt en niet gewijzigd mogen worden.
   • Recht op gegevenswissing. Indien van toepassing zullen wij uw persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging wissen (recht op vergetelheid).
   • Recht van bezwaar. U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw betreffende persoonsgegevens op basis van onder andere de grondslag ‘gerechtvaardigd belang’ van Fit Boutiqs.
   • Recht op overdraagbaarheid van gegevens. Indien van toepassing zullen wij u een overzicht verstrekken van de persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt zodat deze gegevens overgedragen kunnen worden aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, een en ander voor zover dit technisch mogelijk is (dataportabiliteit).
   • Recht tot indienen klacht. Tot slot heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens in strijd met deze privacyverklaring worden verwerkt.

   6. Contact 6.1 Mocht u nog vragen hebben over deze privacy policy, de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of als u uw bovenstaande rechten wilt uitoefenen neem dan contact op met Fit Boutiqs door middel van onderstaande contactgegevens:

   6.2 Wij behouden ons het recht voor om deze privacy policy te wijzigen. In geval van ingrijpende wijzigingen zullen wij u hier actief van op de hoogte stellen.

   service@fitboutiqs.com

   Dirk

   "Toen ik pas startte verklaarden mijn vrienden me voor gek. Eén keer per week 20 minuten? Wat een onzin! Nu trainen we samen in een groepje van drie op vrijdag avond vlak voordat we de stad ingaan ."

   Anne

   "Ik heb een fantastische man en een dochtertje van één. Fit Boutiqs geeft me iets waardevol terug: tijd met de mensen van wie ik houd."